Dr. Angelica Banu GDPR - Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal online

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau pe scurt, „RGPD”, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: Site-ul web http://www.drangelicabanu.eu aparține și este administrat de către S.C. ALLURE COSMETIC SURGERY S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Opanez, nr. 2, bl. L1, sc. 1, et. 3, ap. 30, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40/10807/14.08.2019, CUI 41525938, telefon 0723 337 979, e-mail: contact@drangelicabanu.eu.

Documentul pe care îl citiți este unul dintre modurile prin care dorim să vă arătăm că încrederea pe care ne-o acordați nu este unilaterală. Luăm toate măsurile necesare pentru ca vizita dumneavoastră pe site-ul nostru să fie plăcută și fără consecințe pe care nu le anticipați.

Cui dați datele dvs. cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către S.C. ALLURE COSMETIC SURGERY S.R.L., cu sediul social în București, str. Opanez, nr. 2, bl. L1, sc. 1, et. 3, ap. 30, sector 2, punct de lucru în București, str. Viesparilor 26, parter, ap. 3, sector 2, telefon 0723 337 979, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40/10807/14.08.2019, CUI 41525938, reprezentată prin administrator ANGELICA MONICA BANU, în continuare "Operator”, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ce date cu caracter personal prelucrează societatea?

Societatea prelucrează date personale și date de contact obținute direct de la dumneavoastră online cum ar fi: nume și prenume, e-mail și telefon pentru care v-ați dat consimțământul.

Care este temeiul legal pe baza căruia prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele pe care ni le puneți la dispoziție online, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră prin care ne obligăm să prestăm servicii medicale.

Care este scopul pentru care prelucrăm datele dvs. personale?

Scopul pentru care prelucrăm datele personale este de prestare a serviciilor și furnizare a informațiilor medicale pe care ni le solicitați.

Cui transferăm datele dvs.?

Datele dumneavoastră nu sunt transferate către alte companii, organizații din țară sau din afara țării. În cazul în care datele se vor transfera veți fi informat.

Care este termenul pentru care se prelucrează datele dvs.?

Vom stoca datele dumneavoastră obținute online direct de la dumneavostră pentru o perioadă de 5 ani.

Cum protejăm datele dvs.?

Am implementat practici și politici dedicate prelucrării datelor personale, ne-am asigurat că datele pe care le prelucrăm sunt cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile din această notă și am luat măsuri de securitate privind protejarea datelor dumneavoastră.

Care sunt drepturile dvs.?

Conform legislației in vigoare aveți urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de acces - dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

2. Dreptul la rectificare - dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui beneficiar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - dreptul persoanei vizate de a solicita să-i fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimțământului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • exercitarea dreptului de opoziție și inexistența unor motive legitime care să prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării - persoana vizată poate solicita restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  • în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care Operatorul verifică dacă există alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.

5. Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6. Dreptul la opoziție - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau nu are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, are dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Exercitarea drepturilor se poate face prin transmiterea unui mesaj către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: contact@drangelicabanu.eu sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul societații. Termenul pentru primirea unui răspuns este de 30 de zile.

Ce autoritate este competentă pentru protecția datelor?

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are sediul în Bucuresti, bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. +40.318.059.211; +40.318.059.212.